skip to content

Algemene voorwaarden


Ook 4Specials heeft haar algemene voorwaarden opgesteld.

Op al onze behandelingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Download hier de algemene voorwaarden. Of lees ze hieronder.
Ook onze website Disclaimer is onderaan de onderstaande tekst opgenomen.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Kindermassage en Coachpraktijk 4Specials, 4Specials en al haar diensten en opleidingen en Studie4Specials.
De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door 4Specials ten allen tijde gewijzigd worden.

4Specials, Praktijk 4Specials, Kindermassage en Coachpraktijk4Specials en Studie4Specials, hierna te benoemen als: 4Specials.

4Specials
Linde 5
2671PJ  Naaldwijk

Artikel 1 – Algemeen

1.1
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor ieder aanbod, iedere offerte en iedere overeenkomst tussen 4Specials en een cliënt waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door 4Specials ten allen tijde gewijzigd worden.

1.2
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.3
Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4
Bij of na de eerste kennismaking, zal een intakegesprek worden gehouden. Bij twijfel over een contra indicatie kan ik besluiten de massage niet uit te voeren of de behandeling te wijzigen. Heeft u enige twijfel of u wel een massage mag ondergaan neem dan eerst voor alle zekerheid contact op met uw huisarts. U bent verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de gezondheid van uzelf of uw kind

1.5
De behandelingen die de masseu(r)sse geeft zijn preventief. De behandelingen die gegeven worden zijn niet bedoeld om “medische condities”( zoals; ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In sommige gevallen kan ik besluiten om af te zien van het geven van een behandeling/massage en u doorverwijzen naar een arts/specialist.

1.6
Er wordt onder geen enkele voorwaarde erotische massages gegeven! Dit is ook niet bespreekbaar. U dient uw slip aan te houden op de massagebank en u wordt deels afgedekt met een handdoek. (Bij bepaalde massages waarbij alleen handen, voeten, hoofd gedaan worden, is uitsluitend het ontkleden van de voeten noodzakelijk).

1.7
Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website van 4Specials en in te zien of te verkrijgen op het praktijkadres van Kindermassage en Coachpraktijk 4Specials.


Artikel 2 - betalingen

2.1
De behandelingen dienen contant te worden betaald, tenzij anders afgesproken. Bij abonnementen of coachtrajecten is betaling vooraf d.m.v. overschrijving ook mogelijk.

2.2
Facturen dienen betaald te worden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op uw factuur c.q. bevestiging.

2.3
Bij uitblijven van de betaling is Cliënt definitief in verzuim na het verstrijken van 21 dagen na de factuurdatum. Cliënt is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

2.4
Een cadeaubon of strippenkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld. Een cadeaubon dient in één keer besteed te worden. De geldigheid van de cadeaubon is tot 1 jaar na uitgiftedatum van de cadeaubon. De geldigheid van de strippenkaart is tot 1 jaar na de betalingsdatum van de strippenkaart en niet overdraagbaar aan anderen.

2.5
De strippenkaart is persoonsgebonden of gezin- gebonden. De strippenkaart kan niet worden ingewisseld voor contant geld en bij verlies wordt geen kopie verstrekt. Een strippenkaart bevat de naam van de Cliënt, een aangegeven aantal omschreven Individuele behandelingen en een verloopdatum. De strippenkaart kan slechts gebruikt worden om het aantal omschreven Individuele behandelingen mee te betalen. Bij geschil hierover geldt de administratie van 4Specials als bindend.

2.6
Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren telefonisch afgezegd of verzet worden. Is dat niet het geval dan ben ik helaas genoodzaakt u het behandeltarief in rekening te brengen.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid

3.1
4Specials is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet door de cliënt genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen.

3.2
4Specials is niet aansprakelijk voor gestolen voorwerpen, kwijtgeraakte kleding of sieraden en niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

3.3
4Specials is niet aansprakelijk voor enige gevolgen, bijwerkingen en/ of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling/massage die aan u gegeven wordt.

3.4
4Specials geeft op geen van haar diensten garantie. Klachten kunnen binnen twee weken na de dienst schriftelijk worden ingediend, per e-mail of per post en worden binnen 4 weken in behandeling genomen.

3.5
4Specials is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar overeenkomsten en/of andere verplichtingen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht word verstaan elke bijzonder oorzaak/omstandigheid, die in redelijkheid niet geacht kan worden voor het risico van 4Specials te komen. 4Specials heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. In geen geval is 4Specials gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.


Artikel 4 - Privacy

4.1
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.2
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

4.3
Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw adres, e-mail en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie. Zowel deze gegevens als alle gegevens die u vooraf aan de massage/ behandeling tijdens het intake gesprek en tijdens de massage aan mij geeft worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden verstrekt.

Artikel 5 - Intellectuele eigendom, disclaimer websites

5.1
4Specials behoudt zich, met betrekking tot haar websites, verstrekte stukken, zoals drukwerk, offertes, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, modellen, tekeningen, software, teksten, grafisch materiaal, logo’s en gegevensdragers in de ruimste zin des woords, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

5.2
Alle door 4Specials verstrekte stukken, zoals offertes, lesmateriaal, rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, software enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) en mogen niet door Cliënt (of een mogelijke Cliënt) zonder voorafgaande toestemming van 4Specials worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

5.3
Op de websites, welke geregistreerd zijn door 4Specials, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: Bezoeker verklaart zich, door het bekijken van deze websites en het gebruiken van de daarop aangeboden informatie akkoord met de in dit artikel genoemde voorwaarden. De informatie op de websites betreft algemene informatie en is niet bedoeld als advies of ter vervanging van enig advies. 4Specials doet haar best om zorg te dragen voor de juistheid van gegevens op de website. 4Specials kan niet instaan voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de geboden informatie, zowel die op de eigen site als die op sites waarnaar wordt verwezen.

5.4
Gebruikmaking van de geboden informatie op de websites van 4Specials geschiedt  volledig voor eigen rekening en risico. Gebruik van de websites, dat het gebruik van andere bezoekers stoort, het functioneren daarvan in gevaar kan brengen of de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4Specials over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 4Specials garandeert niet dat haar site of die waarnaar verwezen wordt continue bereikbaar zijn en/of vrij zijn van virussen en andere gebreken. Bezoeker maakt voor eigen risico gebruik van voornoemde websites.

5.5
Indien een Cliënt of bezoeker de websites van4Specials bezoekt kan 4Specials de gegevens verwerken en gebruiken voor eigen doeleinden zoals marketing. 4Specials waarborgt en respecteert de privacy van haar website bezoekers, onder meer door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 6 - Disclaimer website

Onderstaande disclaimer is geldig voor de website http://www.4Specials.nl en alle websites van Kindermassage en Coachprakrijk 4Specials, alle sites van 4Specials en Studie4Specials. De tekst is beschreven zoals u ook te zien krijgt als u op de website bent.

Start Citaat:

Disclaimer

De door 4Specials op deze website verstrekte informatie is geen aanbod, advies of financiële dienst. Een deel van de informatie is tegen betaling beschikbaar, een deel is zonder betaling beschikbaar.

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de alle internetsites van 4Specials. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. 

Inhoud

De informatie die door 4Specials wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. 4Specials is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de door haar  aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de stevige ICT Infrastructuur, kan 4Specials niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. 4Specials en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. 4Specials aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door 4Specials zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van 4Specials.

Verantwoordelijkheid
Elke afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden zonder schriftelijke toestemming  van 4Specials. In veel gevallen zal kennisdeling toegestaan worden omdat het doel kennisdeling onderdeel uitmaakt van de doelstellingen van 4Specials. De overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan.  Afnemer is verplicht aanwijzingen van 4Specials omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15  Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing. 

Geen medisch advies
4Specials kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op deze site, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. Informatie op deze website kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts of gespecialiseerde deskundigen per vakgebied.

E-mail disclaimer
De informatie opgenomen in E-mails van 4Specials kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Aan de via E-mail verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Sociale Netwerken
We gebruiken de sociale media omdat ze populair zijn. De informatie die door 4Specials wordt verstrekt via sociale media is met grote zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan. 4Specials is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de door haar  aangeboden informatie. Aan de inhoud en gegevens van de via sociale media geboden informatie  kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.  Daarnaast wijzen we erop dat het gebruik van die media niet zonder gevaar is. Alles wat er op gezet wordt of je van jezelf laat zien is openbaar en iedereen (mensen, overheden, werkgevers, misdadigers, computers, dataminingsystemen etc.) kan alle gegevens op geheel internet en /of via andere bronnen over je combineren en zijn / haar conclusies trekken. Als je er gebruik van maakt is het belangrijk om je bewust te zijn van de valkuilen en daar zo goed mogelijk mee om te gaan. We aanvaarden ook daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Foutmeldingen website
Als een webpagina, plaatje of e-mail adres het niet doet, dan waarderen we het bijzonder als u dit probleem doorgeeft aan de webmaster van 4Specials via: 
info(at)4Specials(dot)nl


Algemene website Kindermassage en Coachpraktijk 4Specials:
http://www.4Specials.nl

Vragen of onduidelijkheden? Mail dan naar info@4specials.nl
 

Copyright © 2010 4Specials - Op elke bergtop een ander uitzicht | Website Templates by Tradebit | Powered by Website Baker